معرفی گروه مخابرات سیستم

 

از لحاظ فنی مسايل مشترک سيستم های مخابراتي در گروه مخابرات سيستم بررسي می گردد. اين مسايل از مدولاسيون گرفته تا سنکرون کردن از مسايل مهم سيستم های مختلف مخابراتی می باشد. با پيشرفت سيستم های مخابراتی و طرح سيستم های جديد در بخش های سيمی و بدون سيم باند پهن، انواع مدولاسيون های جديد مطرح می گردند که در اين گروه به بررسی، تجزيه و تحليل و ارائه ساختارهای جديد در اين زمينه ها پرداخته خواهد شد. همچنين با توجه به افزايش گسترده قابليت های پردازشگرهای ديجيتال ، انتقال بخشهای پر سرعت سيستم های مخابراتی به بخش نرم افزار نيز در سال های اخير مورد توجه قرار گرفته است که در اين گروه ساختارهای نوين گيرنده های فوق موسوم به راديوهای نرم افزار مورد بررسی و ارائه روش خواهد گرديد.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus