رسالت

ايجاد امکانات مالی و حقوقی برای ثبت اختراع در سطح بين المللی و فروش آن

ايجاد شرايط لازم امکانات برای گرفتن پروژه از شرکتهای چند مليتی مخابراتی

ايجاد بستر برای فعاليـت اعضای هيات علمی و سايرين برای پژوهش تمام وقت در زمينه های مخابرات

دعوت از محققين سرشناس بين المللی برای سفر به ايران جهت همکاری در تحقيقات

ايجاد امکانات مالي و علمی جهت انجام فرصت مطالعاتی اعضا هيات علمی پژوهشکده در مراکز تحقيقات و دانشگاه های معتبر جهان

فراهم سازی بودجه برای پژوهش توسط استادان و دانشجويان دکتری و بعضي از دانشجويان کارشناسي ارشد

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus