اعطای کرسی پژوهشی به آقای دکترمروستی

اعطای کرسی پژوهشی به آقای دکترمروستی

دکتر فرخ علیم مروستی موفق به دریافت کرسی پژوهشی شد.

به گزارش روابط عمومی؛ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، روز پنجشنبه 16 بهمن ماه جاری، کرسی پژوهشی خود را در خصوص پردازش سیگنال به دکتر فرخ مروستی ، اعطا کرد.

بنابراین گزارش؛ دکتر مروستی هم اکنون، به عنوان رییس پژوهشکده مخابرات نظری و استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند.

لازم به ذکر است، استادان بنام و دانشمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور که به لحاظ علمی شناخته شده باشند و نگاه راهبردی به تحقیقات خود داشته باشند، با دریافت کرسی پژوهشی، بمدت ده سال مورد پشتیبانی مالی صندوق حمایت از پژوهشگران قرار می گیرند.

تاکنون 21 کرسی پژوهشی از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران به تیم های تحقیقاتی و یا دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور اعطا شده است.

گفتنی ست؛ احیای دریاچه ارومیه، حفظ محیط زیست خلیج فارس، توسعه علوم اعصاب و همچنین علمی کردن زبان فارسی، از جمله موضوع های کرسی های اعطا شده از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به محققان و دانشمندان ایرانی است.