دریافت رتبه B پژوهشکده از وزارت علوم

در ارزیابی سال ۹۱، پژوهشکده مخابرات نظری موفق به دریافت رتبه B‌گردید.

ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری موسسات پژوهشی کشور، هر سال توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌پذیرد. در ارزیابی سال ۱۳۹۱، پژوهشکده مخابرات نظری موفق به دریافت رتبه B گردید.