آزمایشگاه مخابرات نوری و شبکه داده‌ها

معرفی آزمایشگاه مخابرات نوری و شبکه داده‌ها

آزمایشگاه شبکه‌های نوری و مخابرات داده‌ها

مسئول آزمایشگاه

دکتر جواد صالحی
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~jasalehi

ایمیل: jasalehi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۴۶

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۹ غربی 

اعضای آزمایشگاه